УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Икономист

Наименование на професионалното направление и код:           

  • 345  Администрация и управление

Наименование на професията и код:

  • 345120 Икономист

Наименование на специалността, код и степен на ПК:                 

  • 3451204 Икономика и мениджмънт, трета ПК


Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията "Икономист" по специалността "Икономика и мениджмънт".
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.


Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва

Да знае:

• Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;
• Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
• Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната и статистическа дейност;
• Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
• Основите на туризма;
• Общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти;
• Условията за получаване на качествена продукция.

Да може:

• Да организира системата за управление на предприятията според тяхната спецификация;
• Да разработва програми за развитие на фирмите;
• Да умее да води правилно търговски преговори;
• Да умее да попълва и оформя митнически документи;
• Да води бизнес кореспонденция;
• Да взема обосновани управленски решения;
• Да организира система за стимулиране и активизиране на хората;
• Да прилага стил на управление адекватен на качествата на колектива;
• Правилно да попълва първични счетоводни документи и да извършват разплащания с банковите институции;
• Да анализира счетоводната информация и правилно да я използва при управление на предприятията.

ВКЛЮЧЕНО В ОБУЧЕНИЕТО

Организационна форма: квалификационен курс

Срок на обучение: по учебен план

Форма на обучение: дневна

Часове по практика

Часове по теория

29

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

22

КУРСОВЕ

3

УЪРКШОПОВЕ

7

УСЛУГИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ