УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

7. клас

Подготовка за кандидатстване след 7. клас

Драги кандидат-гимназисти, за вас ние предлагаме:

• Подготовка за кандидатстване след 7. клас за всички видове средни училища и формати на изпити по различните предмети:

- целогодишни (октомври-юни)

- интензивни (януари-юни)

• Поддържащи нива за повишаване на цялостната ви общообразователна подготовка

• Подготовка за участия в училищни състезания и олимпиади

• Възможност да изберете не само учебните предмети, по които да се подготвяте, но и времето (през седмицата или в събота) и продължителността на обучението си по тях, както и вида на програмата (индивидуална или в малки групи – от 3 до 6 души)

Повече за подготовката за изпитите след 7. клас.

  • БЕЛ

При определяне на изискванията  към учебното съдържание по български език и литература се търси единството между двете съставни части на предмета и същевременно се запазва тяхната относителна самостоятелност.

Програмата по БЕЛ обхваща материала от 5-7 клас ( български език) и материала по литература, изучаван в 7. клас. Акцентира се върху изразните средства, върху различните аспекти на текста, както и върху уменията за изграждане на такъв. Проблем се оказва фактът, че в 7. клас се прави отговор на литературен въпрос ( с увод, теза, аргументация и заключение), а за матурата след 7. клас форматът на изпита налага трансформиращ преразказ, изчуван в 5. клас. Подходът при писане на съчинение и при писане на преразказ е съвършено различен. Създавайки аргументативен текст, стъпваме върху художествената творба и върху нея конструираме едно цялостно разсъждение. При преразказа задачата на ученика е далеч по-лесна: той трябва да препредаде текста, без да оценява и разсъждава, променяйки единствено гледната точка на разказване. Преразказващият е безпристрастен свидетел, докато съчиняващият е емоционално въвлечен в ситуацията на художественото случване.

Понякога проблем е и осмислянето, интерпретирането и отговарянето на въпроси, свързани с изучавани творби на Д. Чинтулов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Ел. Пелин, Й. Йовков.

 

За да отстраним възможните затруднения  и да вдъхнем увереност на курсистите, че могат да преодолеят успешно изпитната ситуация, периодично правим пробни изпити по следния формат:


- Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26
задачи.
- Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове заачи:
- 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача за създаване на текст.

Изпитът от НВО е писмен.

  • Математика   

Учебното съдържание по математика за матура след 7. клас включва задачи по алгебра и геометрия от 5., 6., 7. клас (действия с естествени и рационални числа, уравнения и неравенства, многочлени и изрази, както и равнинни и обемни фигури).

Знанията и уменията, които всеки ученик трябва да придобие, са изложени най-подробно в учебно-изпитната програма по математика.

 Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 25 задачи.

Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:

-17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 5 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
- 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

Изпитът от НВО е писмен.

 

 

В цената са включени учебни материали, материали за симулационни изпити, консултации за подреждането на училищата.

Посочените цени се редуцират при интензивните курсове.

Процесът на обучение се осъществява от висококвалифицирани преподаватели в комфортна и уютна обстановка с интерактивни методи.

БОНУСИ !

       • допълнителни часове за текущ контрол ( писмен и устен) и изпитни симулации, подготовка за олимпиади, състезания и др.

  • консултации при попълване на документите за кандидатстване след 7.клас

      • възможности за разсрочено плащане

      • отстъпки от цената на курсовете:

- 5% от всяка сума, платена накуп
- 5% от едногодишен курс при обучение по два учебни предмета
- 10% при обучение на 2-ри член от семейството
- 10% за варианта "Водя приятел"

- 10% при плащане накуп до края на юни таксата за следващата учебна година

 

 

ШАНС ЗА ВСЕКИ !

 

ВКЛЮЧЕНО В ОБУЧЕНИЕТО

Биология

Български език и литература

История

Математика

Физика

Химия

едногодишен

интензивен

28

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

22

КУРСОВЕ

3

УЪРКШОПОВЕ

7

УСЛУГИ

   ИНФОРМАЦИЯ:   ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФОРМАТА ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

СВЪРЖЕТЕ СЕ

ИЗПРАТИ

ДОКУМЕНТИ

Няма файл

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ